Projekty UE

Zwiększenie konkurencyjności firmy FreeVolt poprzez udział w zagranicznych targach.

FreeVolt Sp. z o.o. zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Zwiększenie konkurencyjności firmy FreeVolt poprzez udział w zagranicznych targach.

Przewiduje się następujące zadania:
1. Udział w targach Kazbuild/ Aqua Therm – Ałmaty, Kazachstan w terminie 5-8 września 2017 r w charakterze wystawcy.
2. Udział w targach POWER/ReENERGY/LIGHTNING KAZAKHSTAN – Ałmaty, Kazachstan w terminie 24-26 października w charakterze wystawcy.
3. Udział w Forum Energii Przyszłości – Astana, Kazachstan.
4. Skorzystanie z usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek kazachstański.
5. Organizacja indywidualnej misji gospodarczej/handlowej do Kazachstanu.
6. Działania informacyjno-promocyjne, w tym: nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych; przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych; przygotowanie lub tłumaczenie strony internetowej i pozostałych materiałów promocyjnych na 3 języki angielski, niemiecki rosyjski; produkcja i emisja spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa FreeVolt poprzez udział w międzynarodowych targach w Kazachstanie w ramach udziału przedsiębiorstwa w programie promocji polskich przedsiębiorstw realizowanym przy okazji udziału Polski w Międzynarodowej Wystawie EXPO w Astanie w 2017 roku. Udział w zagranicznej imprezie wystawienniczej pozwoli na promocję innowacyjnych i konkurencyjnych produktów Wnioskodawcy, co przyczyni się do zwiększenia liczby zagranicznych kontrahentów, wzrost przychodu przedsiębiorstwa i zwiększenie wolumenu eksportu.
Powyższy cel główny i cele szczegółowe są zgodne z założeniami regulaminu konkursu i celem działania 3.3 POIR: „Wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez internacjonalizację ich działalności gospodarczej” oraz celem poddziałania 3.3.3 POIR: „Udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym”.

Wydatki ogółem: 366 583,65 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 299 491,50 PLN
Dofinansowanie: 75.00%
Dofinansowanie projektu z UE: 224 618,62 PLN


Centrum badawczo rozwojowe efektywności modułów fotowoltaicznych.

FreeVolt Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Centrum badawczo rozwojowe efektywności modułów fotowoltaicznych.
Przedmiotem projektu jest zakup infrastruktury i wyposażenia nowego centrum badawczo-rozwojowego, w tym:
1. Komory klimatycznej ze zintegrowanym symulatorem słońca o źródle światła stałego wraz ze ścianką UV.
2. Mobilnego laboratorium ze źródłem siwiała pulsacyjnego.
3. Oprogramowania i sprzętu komputerowego, teleinformatycznego i serwerowni.
4. Maszyn i urządzeń do warsztatu i specjalistyczne środki transportu.
5. Wyposażenia biur, pomieszczenia konferencyjnego i monitoringowego.
6. Adaptacja/remont powierzchni biurowych.
7. Remont pomieszczeń warsztatowych wraz z referencyjną instalacją pv.

Celem projektu jest stworzenie laboratorium nastawionego na badania efektywności produkcji modułów fotowoltaicznych oraz ich efektywności działania. Planowane efekty podjętych prac badawczych doprowadzić maja do wdrożenia w działalności FreeVolt produkcji nowatorskich, opartych o własne rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne modułów fotowoltaicznych; wdrożenie nowatorskiego oprogramowania służącego monitoringowi i ewaluacji systemów PV; a także zaoferowania rynku usług ewaluacji doradztwa w zakresie efektywności produkcji modułów fotowoltaicznych oraz efektywności ich eksploatacji.
Powyższy cele są zgodne z założeniami regulaminu konkursu i celem działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki ogółem: 6 253 682,05 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 5 084 294,35 PLN
Dofinansowanie: 55.00%
Dofinansowanie projektu z UE: 2 796 361,90 PLN

Skorzystaj z naszej infolinii

801 002 104